top of page

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Perfect Sound Group s. r. o. (VOP)

 

I. Úvodní ustanovení

1. Dovozcem a prodejcem zboží je společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o , (dále jen „PSG“), IČ 28915232, se sídlem v Praze 4 Modřany, Pod Vinicí 1432/11, PSČ 143 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 152884 vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), která stanovují závazná pravidla obchodních vztahů mezi PSG jako Prodávajícím a Zákazníkem jako Kupujícím.

2. VOP tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy uzavřené mezi PSG a Kupujícím. VOP podrobněji upravují vzájemná práva a povinností mezi PSG a Kupujícím.

 

II. Působnost

VOP se vztahují na Kupní smlouvy uzavřené ode dne 1.4.2018 a později. VOP jsou k dispozici na webových stránkách www.perfectsoungroup.cz. V případě rozporu znění VOP a Smlouvy má přednost VOP. VOP se vztahují i na Smlouvy uzavřené ústně. 

 

III. Vymezení pojmů

Pro účely Smlouvy a VOP jsou užívány pojmy a terminologie. Následujícími termíny užitými v textu VOP a Kupní smlouvy se rozumí:
„Prodávající, Dodavatel, Účastník” PERFECT SOUND GROUP s.r.o.  IČ 28915232, se sídlem v Praze 4 Modřany, Pod Vinicí 1432/11, PSČ 143 00
„Kupující, Zákazník, Objednatel, Účastník“ je právnická nebo fyzická osoba – podnikatel, která je v obchodně závazkovém nebo jemu obdobném vztahu k Prodávajícímu.
„Smluvní strany, Účastníci“ - PSG a Zákazník dohromady.
„Kupní smlouva, Smlouva“ - je písemná smlouva o dodávkách zboží uzavřená mezi kupujícím a PSG. Smlouvou se rozumí i rámcová kupní smlouva uzavřená mezi PSG a Kupujícím, nebo objednávka podepsaná Zákazníkem a akceptovaná Prodávajícím.
„Objednací kód“ - kód zboží.
„Objednávka“ - jednostranný právní úkon kupujícího adresovaný Prodávajícímu některým z těchto způsobů v pracovních dnech od 8:00 do 16:30 hod.:

  • e-mailem na adresu info@perfectsoundgroup.cz

  • telefonicky na tel. číslo +420 722 702 122

  • prostřednictvím online objednávkového systému dostupného na adrese www.perfectonline.cz (pouze pokud vám byl přidělen uživatelský účet)

 

Objednávka od zákazníka musí obsahovat následující údaje:

  • jednoznačnou identifikaci kupujícího (uvedení firmy nebo jméno Zákazníka, IČ, popř. DIČ a sídlo, případně místo podnikání)

  • objednací kód nebo jednoznačnou specifikaci zboží, počet kusů a způsob dodání (dle ostatních ujednání VOP), místo určení dodání zboží. Není-li v Objednávce uvedeno místo určení dodání zboží, pak se za něj považuje místo provozovny Prodávajícího, pokud se Účastníci nedohodnou jinak.

 

Neuvedení některé ze shora uvedených náležitostí do Objednávky nezpůsobuje neplatnost Objednávky, ale zakládá právo PSG vyžádat si její doplnění o chybějící údaje, případné odstoupení od objednávky.


„Faktura“ – daňový doklad vystavený Prodávajícím Kupujícímu na expedované zboží na základě Objednávky, která obsahuje seznam dodaného zboží, datum vystavení Faktury, datum splatnosti Faktury, jakož i veškeré další zákonné náležitosti. Není-li požadované jinak, je Faktura odeslána společně se zbožím. Okamžikem doručení zboží Zákazníkovi prodávajícím vzniká záruka na dodané zboží v délce 24 měsíců. Faktura je splatná dnem uvedeným ve Faktuře.
„Seznam všech zásilek“ - doklad potvrzený přepravcem / společností, např. DPD či TopTrans, který zásilku převzal. Seznam   všech zásilek osvědčuje převzetí zboží přepravcem.
„Poptávka“ - požadavek Kupujícího na stanovení nezávazné individuální nabídky pro nákup zboží.
„Nabídka“ -  jednostranný právní úkon Prodávajícího, reagující na poptávku Kupujícího a kterým může Prodávající stanovit odlišné podmínky prodeje např. ceny, než jsou standardně používané a uvedeny v ceníku Prodávajícího. Součástí nabídky jsou vždy VOP v platném znění. Nabídka je nezávazná, pokud Prodávající nestanoví jinak.
„VOP“ - se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.

 

 

IV. Uzavření smlouvy a obsah smlouvy

1. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení Zákazníkem Objednávky Prodávajícímu a její akceptací ze strany Prodávajícího. V případě, že Objednávka nebude obsahovat potřebné údaje, je Prodávající oprávněn požadovat zaslání dodatečných informací.

2. Veškeré dodávky zboží se provádějí výhradně na základě těchto VOP, a to i v případě, pokud byla Kupní smlouva uzavřena před 1.4.2018.  Tím se vylučuje použití nákupních podmínek Kupujícího, pokud nejsou výslovně Prodávajícím akceptovány.

3. Změny nebo doplňky Smlouvy vyžadují písemnou formu, jinak Účastníky nezavazují.

4. Veškeré nabídky prodávajícího jsou zásadně nezávazné, pokud je prodávající výslovně neprohlásí za závazné.

5. Nesplní-li Kupující jakoukoliv ze svých smluvních nebo zákonných povinností, je Prodávající oprávněn trvat na jejím splnění, nebo může odstoupit od Smlouvy a zboží prodat jinému zájemci. V obou případech má Prodávající právo na náhradu škody, která mu vznikla nesplněním Objednatelova závazku. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší.

6. Každý Účastník je oprávněn od Smlouvy odstoupit, je-li na druhého Účastníka prohlášen konkurs, vedena exekuce nebo vstoupí do likvidace. Odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhému Účastníkovi. Smlouva může být rovněž ukončena dohodou Účastníků.

 

V. Informační povinnost

V zájmu bezpečného dodání zboží je Kupující povinen PSG informovat o jakýchkoliv změnách či skutečnostech, které mohou mít vliv na dodávku zboží a na schopnost Kupujícího dostát závazkům vůči PSG, jakož i o změně údajů týkajících se Kupujícího (např. změna adresy sídla, telefonu atd.). Kupující je povinen PSG neprodleně sdělit veškeré skutečnosti, které mají zásadní vliv na jeho právní postavení (zejména vstup do likvidace, zahájení insolventního řízení, prohlášení konkurzu, nařízení exekuce, přeměna společnosti a podobně). Neposkytnutí uvedených informací je nutno přičítat k tíži Kupujícího.

 

VI. Cena a doručování

1. Ceny jsou stanoveny dle platného ceníku Prodávajícího, nebo dle dohodnuté ceny s obchodním zástupcem.

2. Všechny ceny zboží platí při opuštění firmy Prodávajícího a nezahrnují, pokud není výslovně dohodnuto jinak, balení (krabice, palety, krycí fólie) a přepravní náklady. K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty v zákonné aktuálně platné výši.

3. Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být doručen mezi Účastníky (dále též „Podání“), není-li ve VOP nebo Smlouvě stanoveno jinak, musí být doručen alespoň jedním z následujících způsobů:

a)   Doručení na zasílací adresu Účastníka uvedenou ve Smlouvě, Objednávce nebo VOP:

  • Osobním doručením. Podání se považuje za doručené okamžikem jeho doručení, respektive odepřením jeho převzetí druhým Účastníkem, kterému byl adresovaný.

  • Doporučeným dopisem. Podání se považuje za doručené třetím (3.) dnem následujícím po jeho řádném odeslání formou doporučené zásilky.

  • Pro účely prokázání doručení postačuje, pokud odesílatel prokáže, že zásilka byla řádné adresovaná a že bylo zaplacené poštovné.  

b)   Elektronicky (e-mailem). Podání bude považováno za doručené obdržením e-mailu z příjemcovy e-mailové adresy.

 V rámci objednávek jsou ceny poštovného dle aktuálního ceníku přepravce.
 

VII. Přechod nebezpečí

1. Na Kupujícího přechází veškeré nebezpečí vzniku škody na zboží v okamžiku předání zboží dopravci v sídle nebo provozovně Prodávajícího. Pokud nedochází k přepravě zboží, přechází nebezpečí škody na zboží v době, kdy Kupující zboží převezme a pokud tak není učiněno včas, v době, kdy mu Kupující umožní nakládat se zbožím, pokud není výslovně stanoveno jinak.

 

VIII. Dodávka

1. Odchylky dodaného množství od množství objednaného jsou po dohodě Účastníků přípustné, a to i ve vztahu k celkovému množství. Kupující je povinen zaplatit cenu odpovídající reálně dodanému množství zboží.

2. Zboží, které je skladem (uvedeno u popisu) expedujeme do 3 dnů. Zboží, které není skladem, nedodáváme. Pokud víme o zboží, které je na cestě k nám, informujeme Vás zároveň s objednávkou, že určité položky z objednávky vykryjeme později. Pokud by některá objednávka nemohla být vyřízena včas, navrhneme náhradní řešení, případně dohodneme jiný postup. Nedodržení dodací lhůty ze strany Prodávajícího není závažným (podstatným) porušením smlouvy.

3. Prodávající je povinen připravenost dodávky k odběru na požádání Kupujícího potvrdit. Dodržení dodacích lhůt je podmíněno splněním smluvních povinností Kupujícího.

4. Případné požadavky Kupujícího na změnu Kupní smlouvy, jsou-li Prodávajícím akceptovány, mohu přiměřeně prodloužit sjednanou dodací lhůtu. Jsou-li akceptovány požadavky Kupujícího na změnu jakosti výrobků, je s tím spojeno právo Dodavatele na dodatečnou úpravu ceny zboží.

5. Nemůže-li Prodávající řádně plnit Smlouvy kvůli zaviněným okolnostem na své straně, považuje se tato skutečnost za nepodstatné porušení povinností ze Smlouvy.

6. Je-li stanovena lhůta k odběru zboží, není Prodávající zavázán k dodávce zboží po jejím marném uplynutí, pokud se Účastníci nedohodnou jinak. Prodávající není povinen dodatečně vyzývat Objednatele k dodatečnému splnění povinnosti a odebírání zboží.  V případě, že se zásilka vrátí Prodávajícímu jako nedoručená a Kupující budete žádat o její opětovné zaslání, bude Kupujícímu účtováno nové poštovné.

 

IX. Záruka a ručení

1. Na zboží se vztahuje zákonná záruční doba 24 měsíců. Začíná běžet dnem vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.

2.  Záruka se vztahuje na výrobní vady nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, mechanickým poškozením nebo opotřebením.

 

X. Právo prodávajícího na odstoupení

1. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout plnění spočívající v dodávce objednaného zboží v případě pochybností o solventnosti Kupujícího. V případě pochybností o solventnosti Kupujícího je Prodávající oprávněn požadovat platbu předem nebo platbu v hotovosti.

2. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout plnění spočívající v dodávce objednaného zboží i v případě, kdy je Objednatel v prodlení se splatností Faktury za dříve dodané zboží, a tuto Fakturu ani přes upomínku nezaplatil.

 

XI. Vrácení zboží a výměna

1. Nevyhovuje-li zboží, lze ho vrátit do 14 dnů od převzetí do provozovny Prodejce: PERFECT SOUND GROUP s.r.o., Čerčanská 640/30 Praha 4 Krč, PSČ 140 00. Je možné vrátit zboží pouze bez vady (má-li zboží vady, postupuje se podle ustanovení o reklamaci zboží) a nepoužité, a to v nepoškozeném originálním obale. Zboží je nutno zaslat zpět s kopií faktury, kterou Kupující obdržel od Prodávajícího.
2. Právo nelze uplatnit na zboží z výprodejové akce, kde je tato skutečnost výslovně uvedena.

 

XII. Výhrada vlastnictví  

Zboží dodané Kupujícímu je až do okamžiku zaplacení kupní ceny ve vlastnictví Prodávajícího. Okamžikem zaplacení kupní ceny se rozumí okamžik připsání odpovídající peněžní částky na účet Prodávajícího.

 

XIII. Okolnosti vylučující odpovědnost

1. Dojde-li k událostem, které nelze v době podpisu Kupní smlouvy předvídat, a které způsobí Dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je Dodavatel oprávněn prodloužit lhůtu k plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala a o dobu nutnou k obnovení normální činnosti.

2. Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost (včetně nezaviněného zpoždění dodávek zboží, dopravních poruch a podobných událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností Prodávajícího) je Prodávající oprávněn odstoupit od Smlouvy, aniž je povinen poskytnout Kupujícímu náhradu škody.

3. V případě událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností Prodávajícího má Kupující právo odstoupit od Smlouvy. Dílčí plnění, které bylo do té doby uskutečněno, nemůže Kupující odmítnout.

 

XIV. Platební podmínky

1. Prodávající je povinen vždy vystavit Fakturu na dodávané zboží. V případě komisního prodeje Prodávající vystaví Fakturu po nahlášení prodeje komisního zboží.

2. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené čl. III. VOP.

3. Kupující je povinen po zjištění nesrovnalosti v daňovém dokladu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů od doručení Faktury, informovat o tom Prodávajícího, který provede bezodkladně potřebnou opravu Faktury, pokud k nesrovnalostem skutečně došlo. V takovém případě se splatnost původní Faktury odkládá na dobu uvedenou v opravené Faktuře. Pokud není reklamace Faktury uplatněna ve stanovené lhůtě, pak se na původní Fakturu hledí jako na Fakturu správně vystavenou, pokud se Účastníci nedohodnou jinak.

 4. Faktury je nutno uhradit ve stanovené splatnosti tak, aby byly fakturované částky připsány na účet Prodávajícího nejpozději v den jejich splatnosti.

5. Kupující není oprávněn zadržovat platby. Prodávající je oprávněn nezávisle na splatnosti svých pohledávek započíst své pohledávky vůči takovým pohledávkám Kupujícího vůči Prodávajícímu nebo vůči společnostem, s nimiž je Prodávající přímo nebo nepřímo kapitálově či obchodně spojen. Kupující není oprávněn postoupit pohledávku(y), které eviduje vůči Prodávajícímu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

6. Při podstatném zhoršení majetkových poměrů Kupujícího a při prodlení Kupujícího s úhradou jakékoliv závazku vůči Prodávajícímu, je Prodávající oprávněn prohlásit všechny své stávající pohledávky vůči Kupujícím za okamžitě splatné a požadovat jejich zaplacení. Prodávající může v takových případech zadržet i dosud nerealizované dodávky zboží a zrušit všechny Kupní smlouvy uzavřené mezi Účastníky, aniž to znamená porušení Smlouvy nebo práva na odstoupení od ní.  Zrušením Kupních smluv se rozumí jednostranné odstoupení Prodávajícího od těchto Smluv.

7. U plateb neprovedených ve lhůtě splatnosti je Prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení za období od splatnosti dlužné částky do jejího zaplacení, a to ve výši 0,05% za každý den prodlení.

8. Platba se považuje za provedenou v okamžiku, kdy je připsána na účet Prodávajícího nebo kdy je potvrzeno přijetí hotovosti.

9. V případě, že Kupující učiní své první tři objednávky zboží u Prodávajícího, musí fakturu uhradit před samotným odběrem zboží. Pokud tak neučiní, zboží mu nebude vydáno. Kupující může zboží uhradit dobírkou, při osobním odběru kartou či hotově nebo bankovním převodem.

10. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 200,-Kč za každou písemnou upomínku týkající se porušení povinnosti ze Smlouvy anebo VOP.

 

XV. Závěrečná ustanovení

1. Místem plnění všech závazků vyplývajících ze Smlouvy je provozovna Prodávajícího, pokud není výslovně uvedeno jinak.

2. Dodáním zboží se rozumí umožnění nakládání se zbožím Kupujícímu v místě převzetí zboží od Prodávajícího, pokud není výslovně uvedeno jinak.

3. Účastníci se zavazují, že všechny spory vzniklé ze Smlouvy budou přednostně řešit dohodou. Pokud uzavření dohody nebude možné, předloží věc Účastníci věcně a místně příslušnému soudu k rozhodnutí.

4. Právní neúčinnost jednotlivých částí Kupní smlouvy nebo VOP nezprošťuje Kupujícího povinností a práv z celé Smlouvy. Eventuální neplatnost některého ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

5. Prodávající je oprávněn znění VOP měnit (novelizovat, případně je nahradit novými). Změnu VOP zveřejní Prodávající na místě obecně přístupném, a to na webové adrese www.perfectsoundgroup.cz v sekci JAK NAKUPOVAT/VELKOOBCHODNÍ PODMÍNKY. Zákazník je povinen se s novým zněním VOP seznámit. Neprojeví-li Zákazník výslovný písemný nesouhlas s VOP, stávají se novelizované (nové) VOP závaznými pro další smluvní vztahy podle Smlouvy. Vyjádří-li Zákazník ve stanovené lhůtě nesouhlas novelizovanými (novými) VOP a nedohodnou-li se Účastníci jinak, je kterýkoli Účastník oprávněn od Smlouvy odstoupit, nejpozději však do dne účinnosti novelizovaných VOP. Nebude-li od Smlouvy v uvedené lhůtě odstoupeno, stávají se novelizované (nové) VOP ode dne jejich účinnosti závazné pro další smluvní vztah podle Smlouvy.

6. Účastníci se zavazují, že neposkytnou Smlouvu jako celek nebo její části a neveřejné informace plynoucí ze smluvního vztahu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhého Účastníka, vyjma případu, kdy zveřejnění nebo poskytnutí třetí osobě určuje příslušný právní předpis. Informace o zákaznících uchováváme v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.  Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme ji třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k doručení zboží. Osobní údaje je možno na žádost zákazníka vymazat z databáze.

7. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, je smluvní vztah mezi Účastníky uzavřen na dobu neurčitou.

8. Ustanovení obchodního zákoníku (zák. č. 513/1991 Sb.), zejména ustanovení týkající se Kupní smlouvy, nezměněná těmito VOP, zůstávají nedotčena.

 

 

VOP jsou platné a účinné od 1.4.2018.

bottom of page